TIÊU ĐIỂM :

BAN THƯỜNG TRỰC

 

 

 

Ông TRẦN VIỆT ANH

Phó Chủ tịch
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM 
Nhiệm kỳ VI (2016-2021)

Ông HÀNG VAY CHI
Phó Chủ tịch 
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM 
Nhiệm kỳ VI (2016-2021)

Ông PHẠM NGỌC HƯNG
 Phó Chủ tịch 
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM 
Nhiệm kỳ VI (2016-2021)

 

Ông NGUYỄN PHƯỚC HƯNG

Phó Chủ tịch/Tổng Thư ký
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM 
Nhiệm kỳ VI (2016-2021)

 

Ông NGUYỄN XUÂN HÀN
Phó Chủ tịch 
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM 
Nhiệm kỳ VI (2016-2021)

Bà LÃ THỊ LAN
Phó Chủ tịch 
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM 
Nhiệm kỳ VI (2016-2021)

 

Ông NGUYỄN BĂNG TÂM
 PhóChủ tịch
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM 
Nhiệm kỳ VI (2016-2021)

 

Bà VÕ THỊ THÚY
PhóChủ tịch
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM 
Nhiệm kỳ VI (2016-2021)

 

Ông TRƯƠNG ĐÌNH QUÝ
PhóChủ tịch
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM 
Nhiệm kỳ VI (2016-2021)

 

Ông LÊ HỮU NGHĨA
Phó
Chủ tịch
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM

Nhiệm kỳ VI (2016-2021)

 

Ông NGUYỄN NGỌC HÒA
Phó Chủ tịch
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM
Nhiệm kỳ VI (2016-2021)

 

Ông LÂM DŨNG TIẾN
Phó Chủ tịch
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM
Nhiệm kỳ VI (2016-2021)


 

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ HOẠT ĐỘNG HIỆP HỘI